Ostry list do komendanta policji: Okradziono Pietrowice, zaprzedano najwyższą wartość

LIST do redakcji, ALEK
"Okradzeni i oszukani przez Policję mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie z głównego dobra jakim jest poczucie bezpieczeństwa' - publikujemy apel Pietrowic Wielkich do Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu

Bardzo niepokojące wieści dotarły do mieszkańców i władz Gminy Pietrowice Wielkie publikowane w lokalnej prasie o likwidacji posterunków policji, również posterunku w Pietrowicach Wielkich. Była to spora niespodzianka, zwłaszcza po lekturze otrzymanego pisma od Pana Komendanta z dnia 4 kwietnia 2012 r., informującego o zmianach organizacyjnych Policji na terenie Powiatu Raciborskiego, z którego jasno wynikało, iż Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich będzie nadal funkcjonował jako posterunek międzygminny i zwiększy swoją liczebność osobową do 10 etatów.

Z tym większym niedowierzaniem, ale i niepokojem, przyjęliśmy informację o zamiarze zlikwidowania posterunku policji w naszej Gminie. Takie działania nie mieszczą się w świadomości naszych mieszkańców, którym zostaje w ten sposób zabrane podstawowe dobro jednostki, jakim jest poczucie bezpieczeństwa.

Niedowierzanie jest tym bardziej uzasadnione, że na sesji Rady Powiatu Raciborskiego, poświęconej bezpieczeństwu w naszym powiecie, padły Pana zapewnienia, iż nie będzie się działo „nic o nas bez nas”, czyli konsultowania działań Policji z lokalnymi władzami.

Powyższe działania skłoniły nas do lektury:
I-- Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012, w których czytamy:
Priorytet I „Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań, szczególnie uciążliwych społecznie”: „[…]wykrywanie sprawców przestępstw pospolitych, najbardziej uciążliwych społecznie, takich jak m.in. kradzieże, bójki i pobicia, rozboje, stanowią realizację oczekiwań wyrażonych przez Polaków. Niemniej istotna dla realizacji powyższych oczekiwań jest możliwość niezwłocznego zwrócenia się o pomoc do policjanta tzw. „pierwszego kontaktu” – policjanta patrolującego okolice naszego miejsca zamieszkania oraz miejsca publiczne, w których przebywamy. Dlatego dbamy o to, żeby liczba policjantów i ich obecność w miejscach szczególnie zagrożonych sukcesywnie rosła.”

II-- Obowiązującej Ustawy o policji czytamy:
„Tworzy się Policję jako […] formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. […] Do podstawowych zadań Policji należą m.in.: 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; […]3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;”

III-- Również realizowany przez Policję rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. RAZEM BEZPIECZNIEJ stawia sobie za główne cele:

„•Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce.
•Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.
•Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.”
Zaś sam program MSWiA nazywa „formułą kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to zatem program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do dobra publicznego, jakim jest bezpieczeństwo.”

IV-- Nawet niedawno, bo w lutym b.r. , na zwołanej naradzie rocznej kadry kierowniczej Policji, Komendant Główny Policji wskazał trzy cele długoterminowe, z których pierwszym była:
„Służba ludziom poprzez rozpoznawanie oczekiwań społecznych, dynamiczne reagowanie na nie, dbanie o wizerunek Policji, współpraca ze społecznościami lokalnymi”

Jak odnieść do cytowanych powyżej świetlanych celów działań policji, jak i obowiązków ustawowych, planów mających na celu pozbawienie mieszkańców stałego kontaktu z policjantem, zwłaszcza z takim, który przez lata pracy w danym środowisku zdobył sobie ciężką pracą zaufanie mieszkańców, nawiązując z nimi swoistą więź, edukując mieszkańców o konieczności wspólnej pracy nad poprawą bezpieczeństwa i wzajemnego współdziałania w tym zakresie. Pojawiły się również owoce tej współpracy w postaci systematycznego spadku przestępczości.

Jak wytłumaczyć mieszkańcom, że decyzja zapadła zaocznie, „zza biurka”, bez konsultacji z nimi, jak i ich przedstawicielami. W jaki sposób wytłumaczyć, że wieloletnie wysiłki finansowe realizowane ze wspólnej gminnej kasy na zakupy radiowozu, specjalistycznego sprzętu i ponoszenia kosztów funkcjonowania posterunku mają zostać zniweczone, a środki trwałe dalej wykorzystywane, jednak nie na potrzeby posterunku policji w Pietrowicach Wielkich, jak zaznaczano we wszelkich dokumentach przekazywanych darowizn.

Jak zrozumieć zasadność planowanych zmian, tłumaczonych oszczędnościami, w czasach gdzie nie dokonano jeszcze wyceny życia ludzkiego ani wartości cierpień i utraconego zdrowia ofiar przestępstw i zbrodni.

Z naszego punktu widzenia, w oparciu o opinie mieszkańców i w zgodzie z założeniami władz Policji najwyższego szczebla, które, jak się okazuje, obowiązują jedynie „na papierze”, likwidacja posterunku w naszej gminie to przede wszystkim:

-- OKRADANIE mieszkańców z zaspokojenia podstawowej potrzeby jednostki ludzkiej jaką jest poczucie bezpieczeństwa i ZAPRZEDANIE najwyższej wartości, jaką jest zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy policji.

Przy tej okazji zapomniano o tym, że spadek przestępczości to efekt współpracy mieszkańców z miejscowymi funkcjonariuszami policji, jako efekt wzrostu świadomości mieszkańców o wspólnej walce o bezpieczeństwo. Trudno realizować i budować wspólne bezpieczeństwo bez udziału funkcjonariusza policji z mieszkańcami. Zapomniano też o istocie demokracji, zaskakując, podobnie jak czyniono to przed laty w innym ustroju politycznym, decyzjami, w których dobro jednostki nie ma żadnego znaczenia. Wciąż podnoszone są kwestie oszczędności, a zapomina się o zwykłym ludzkim niepokoju i strachu, którego nie da się przeliczyć na złotówki, o niemierzalnej krzywdzie ofiary kolejnego występku czy przestępstwa.

Po drugie, to :
-- NIEPOSZANOWANIE samorządu lokalnego jako równoprawnego partnera współpracy i ZAPRZEDANIE partnerstwa z samorządem i społeczeństwem za cenę pozornych oszczędności lub szybkiej indywidualnej kariery.

Jest to tym bardziej dotkliwe, że w trudnej rzeczywistości budżetowej Policji ostatnich lat, to samorząd właśnie współfinansował zakup samochodu i sprzętu dla policji, wiec ostatecznie teraz sprzeniewierzy się finanse samorządowe. Nigdy, w decyzjach finansowych, samorząd nie szczędził również środków na remonty budynków czy otoczenia posterunków.

Mieliśmy nadzieję, że aktualny stan osobowy ok. 150 funkcjonariuszy policji pracujących bezpośrednio w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu, zabezpieczający głównie bezpieczeństwo ok. 60 tys. mieszkańców miasta Racibórz (1 policjant na 400 mieszkańców), pozwoli na spokojną pracę pozostałej grupie policjantów ok. 50 osobowej, pracującej w posterunkach policji zlokalizowanych w pozostałych Gminach Powiatu Raciborskiego, zapewniających bezpieczeństwo pozostałych 60 tys. mieszkańców naszego Powiatu (1 policjant na 1200 mieszkańców). Jednak oszczędności i inne cele … zmierzają do zmiany i tak mało sprawiedliwej dla mieszkańców spoza Raciborza struktury działania Policji na terenie Gmin Powiatu Raciborskiego.

Oczywiście, trudno nie zauważyć pozytywów tych zmian dla policji:
- większy spokój dla policjantów, rzadko bowiem mieszkańcy będą zawracać głowę funkcjonariuszom, do którego muszą dojechać (niejednokrotnie prawie 30 km) do Komendy Powiatowej Policji, tam się odnaleźć i oczekiwać na spisanie – dla wielu ludzi jest to strata całego dnia;
- z pewnością poprawi się statystyka przestępstw, gdyż wiele incydentów po prostu nie będzie zgłaszanych;
- samorządy zmuszone zostaną do zainwestowania w straże gminne/ miejskie;
- mieszkańcy zainwestują w systemy alarmowe i firmy ochroniarskie;
- policjanci w terenie nie będą tracić czasu na rozmowę z mieszkańcami, gdyż trudno rozmawiać z partnerem, do którego utraciło się zaufanie;
Takie owoce bowiem przyniosą zmiany dokonane wbrew oczekiwaniom mieszkańców.
Planowana struktura organizacyjna oparta na dwóch komisariatach terenowych w Krzyżanowicach i Kuźni Raciborskiej oraz komendzie w Raciborzu funkcjonowała już przed 2003 r. Wielu mieszkańców boleśnie odczuło jej efektywność działania. Struktura ta zebrała wówczas także czarne żniwo wzrostu przestępczości i braku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Trudno zatem wmawiać dzisiaj mieszkańcom, że planowane zmiany przyniosą poprawę bezpieczeństwa.

W imieniu mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie zgłaszamy zdecydowane społeczne NIE:
- na taką realizację strategii i obowiązków ustawowych Policji
- na okradanie mieszkańców z poczucia bezpieczeństwa
- na pomijanie samorządu lokalnego w procesie decyzyjnym

Przekonani jesteśmy również, że nasz głos usłyszany zostanie przez władze wyższego szczebla i polityków, tak często powtarzających podczas spotkań przedwyborczych, że są po to, by nam pomagać. Liczymy na realizację przysłowia, że najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Mamy nadzieję, że plany te uda się jeszcze skorygować i przywrócić rozsądek, poczucie bezpieczeństwa, jak i zachować zgodność działań ze szczytnymi celami zawartymi w dokumentach programowych Policji.
Licząc na przychylność Pana Komendanta i zrozumienie ogromnej troski nas i naszych mieszkańców o wspólne dobro jakim jest poczucie bezpieczeństwa, czekamy na pomyślne wieści.

Z wyrazami szacunku:

1. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek
2. Radny Powiatu Raciborskiego Adam Wajda
3. Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie Henryk J. Marcinek
4. Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie Piotr Bajak
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sołtys sołectwa Lekartów - Piotr Parys
6. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Promocji Gminy Joachim Wieczorek
7. Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Ilona Gawlica
8. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Henryk Marcinek
9. Przewodniczący Komisji Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa Zygfryd Lasak
10. Przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Wojciech Zalewski
11. Radny Gminy Pietrowice Wielkie i Sołtys sołectwa Krowiarki Zdzisław Kozub
12. Radny Gminy Pietrowice Wielkie i Sołtys sołectwa Gródczanki Jan Mikołajczyk
13. Radny Gminy Pietrowice Wielkie Gerard Bula
14. Radny Gminy Pietrowice Wielkie Józef Malcharczyk
15. Radny Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Olbrich
16. Radna Gminy Pietrowice Wielkie Maria Sobola
17. Radna Gminy Pietrowice Wielkie Anna Rostek
18. Sołtys sołectwa Amandów Stanisław Paluszek
19. Sołtys sołectwa Cyprzanów Maria Palisa
20. Sołtys sołectwa Kornice Elżbieta Hermet
21. Sołtys sołectwa Maków Antoni Gincel
22. Sołtys sołectwa Pawłów Konrad Kuroczik
23. Sołtys sołectwa Pietrowice Wielkie Urszula Herud
24. Sołtys sołectwa Samborowice Adrian Niewiera
25. Sołtys sołectwa Żerdziny Bernard Franiczek

Barszcz Sosnowskiego zajmuje coraz większy obszar Polski

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3